กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมประชุมเยาวชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

-ชี้แจง,ทำความเข้าใจ

 กลุ่มเป้าหมาย

- เยาวชนในหมู่บ้าน 36คน

 วิธีการ

-ทำหนังสือถึงเยาวชนในหมู่บ้าน

ระยะเวลา

       5 มิ.ย. 2559 เวลา 16.00 น.

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ชี้แจงให้เยาวชนได้รับทราบ

11 มิ.ย. 2559  ฟอกไหม

12 มิ.ย. 2559 ปั่นไหม , ทำเครือ , ต่อไหม

18-19 / 25-26  มิ.ย. 2559 ฝึกอ่านลาย , ทอผ้า , ปั่นไหมใส่หลอด

และแบ่งหน้าที่เพื่อทำกิจกรรมในวันที่ 5 มิ.ย. 2559

นางสาวสุวนันท์ นาคนวล เป็นผู้รับลงทะเบียน

นางสาวจิฑาภรณ์ นาคนวล เป็นผู้รับลงทะเบียน

นางสาวสิริวิมล ไชยภา  ทำหน้าที่จัดสถานที่

เด็กหญิงมลฤดี แสงบุตร  ทำหน้าที่จัดสถานที่

นางสาวนิภาดา บุญท่วม ทำหน้าที่ชี้แจงกิจกรรม 

นางสาวพิมพ์จันทร์ ชอบชื่น ทำหน้าที่ชี้แจงกิจกรรม

เด็กหญิงอุบลวรรณ ศิลาชัย ทำหน้าที่ชี้แจงกิจกรรม

นางสาวอรอุมา  นาคนวล ทำหน้าที่ ถ่ายภาพ

นางสาวปทุมรัตน์ จันทอง ทำหน้าที่ถ่ายภาพ

เด็กหญิงพลอยแก้ว แสงบุตร ทำหน้าที่ถ่ายภาพ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ