กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
1.ประชุมทีมชี้แจงโครงการและแบ่งบทบาทหน้าที่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อทบทวนโครงการ
2.เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ได้รับรู้ตัวโครงการที่จะทำในปีที่2

2.ได้รับรู้หน้าที่ในการทำงานของตนเอง แบ่งบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้

นาย อภิชาติวันอุบล ประธาน

เด็กหญิงฐิตานันท์หงส์นภวิทย์รองประธาน

เด็กหญิงดาริตาโพธิสารปฏิคม

เด็กชายภูริลาภวัจนาอาคารสถานที่

เด็กหญิงศรีประทุมโพธิสารเลขานุการ

เด็กหญิงรวิภาโพธิสาร กรรมการ

เด็กหญิงกัญญารัตน์โพธิ์สุวรรณกรรมการ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ