กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีการติดตามความก้าวหน้าเทศบาลกันตวจระมวล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


เวทีการติดตามความก้าวหน้า

การดำเนินโครงการวิจัยของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

ในการดำเนินโครงการระบบและกลไก

การส่งเสริมอาชีพเยาวชนในและนอกระบบ

ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 :

ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

ด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ทต.กันตวจระมวล

­

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เทศบาลกันตวจระมวล

1.นายธีรชาติ แสนชมภู ปลัด

2.นางสาวรัตนา สุขสบาย หัวหน้าสำนักงานปลัด

3.นางสาวจิราพร น่าชม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

4.นางสาวอาทิตยา บุญสม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

5.นางสาววรีรัตน์ สุขสบาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

6.นางสาวปรารถนา โกรัมย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทีมพี่เลี้ยงโครงการเยาวชน

1.นางมนัญชยา เป็นตามวา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

2.นายกิตติ มิฆเนตร์ หมู่ที่ 3

3.นางสำอาง แรงจบ หมู่ที่ 3

4.นางเนาวรัตน์ กะยีรัมย์ หมู่ที่ 6

5.นางสาวประภาศรี อยู่สบาย หมู่ที่ 10

ทีมแกนนำเยาวชนโครงการเยาวชน

1.เด็กหญิงเปรมผกา เลนทำดิ หมู่ที่ 1

2.เด็กชายอภิสิทธิ์ ต่อดอก หมู่ที่ 1

3.เด็กชายเอกรัฐ ศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1

4.นายอนุวัฒน์ สกุลทอง หมู่ที่ 2

5.นายณัฐพงศ์ เสาศรี หมู่ที่ 3

6.เด็กชายเดชพงศ์พันธ์ ขอชนะ หมู่ที่ 3

7.นางสาวนุชนาถ ไม่พรั่นใจ หมู่ที่ 3

8.นางสาววันวิสา เขียนดี หมู่ที่ 3

9.นายสรยุทธ สุดแสนลุน หมู่ที่ 4

10.นางสาวธิติกร กะการดี หมู่ที่ 5

11.นายอาทิตย์ บุตรนาค หมู่ที่ 5

12.เด็กชายสิทธิศักดิ์ คุ้มสุวรรณ หมู่ที่ 5

13.เด็กหญิงปณิดา เศษแก้ว หมู่ที่ 6

14.เด็กหญิงกุลนัดดา สีเดียว หมู่ที่ 6

15.เด็กหญิงทิวาพร วิโรจรัตน์ หมู่ที่ 6

16.เด็กชายพิสิฎฐ์พล หิ่งห้อยดี หมู่ที่ 6

17.เด็กหญิงภูษณิศา ภาคตอน หมู่ที่ 6

18.เด็กหญิงเอวิตรา สกุลจันทร์ หมู่ที่ 7

19.เด็กหญิงปาริษา แย้มชู หมู่ที่ 7

20.นางสาวอรอนงค์ นาคทรัพย์ หมู่ที่ 7

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ