งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Workshop II School Partner SCB
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

Workshop II School Partner SCB

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้อง Common room ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดแ (มหาชน) ละมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ 11 ภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED ( Leadership Program for Sustainable Education ) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยนั้น

โดยภายใต้โครงการนี้ ธนาคารฯ ร่วมรับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 50 โรงเรียน พร้อมทั้งรับสมัครพนักงานจิตอาสา จำนวน 30 คน เข้ามาทำหน้าที่เป็น School Partner (SP) ผู้ซึ่งจะมีภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนใช้ศักยภาพของตนเองสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายโครงการ

มูลนิธิสยามกัมมาจล ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ทำหน้าที่เป็น School Partner (SP) จึงได้จัด Workshop II Connext ED SCB School Partner ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Common room ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เพื่อให้ SP ได้ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพ ความต้องการของโรงเรียน พร้อมทั้งเติมความรู้ ความเข้าใจต่อกระบวนการพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับ SP มีความพร้อมและแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (proposal) ร่วมกับโรงเรียนให้เกิดผลตามเป้าหมายต่อไป

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ