งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
งานสนับสนุนงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SCB Connext ED)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Workshop School Partner SCB
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

     ตามที่มูลนิธิสยามกัมมาจล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ 11 ภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED ( Leadership Program for Sustainable Education ) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย และในฐานะที่มูลนิธิสยามกัมมาจลมีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ด้านการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ทำหน้าที่ เป็น School Partner (SP) จึงได้จัด Workshop School Partner SCB ขึ้นในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้อง ก้าวใหม่ 3 - 4 ชั้น 3 Training Center ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบทบาทของครูในการสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะนิสัยที่ดี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ