กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
TEP Roundtable & TEP Learning
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ Thailand Education Partnership (TEP) ไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย โดยมีเป้าหมายโครงการ ดังนี้ 1) เพื่อนำเสนอบทบาทและวิธีการทำงานที่หลากหลาย และเป็นรูปธรรม 2) เพื่อพัฒนาแนวทางรูปแบบการขับเคลื่อนงานในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายผลการทำงาน อาทิชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน NGO ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการสานพลังเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบ 4) เพื่อสื่อสารให้สังคมมีความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการศึกษา รวมถึงการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการร่วมการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภาคีเพื่อการศึกษาจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานในหัวข้อ TEP FORUM 2020 “ยกเครื่องการเรียนรู้…ระบบการศึกษาไทย”Redesign Thailand Learning System โดยได้มีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง (1) เวทีระดมเสมอง TEP Roundtable และ TEP Learning วันที่ 18 ตุลาคม 2563 (2) TEP FORUM 2020 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563เป็นเวทีต่อเนื่องกัน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็น 1 ใน 8 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และมีโรงเรียนแกนนำ และโรงเรียนนำร่องฯ ที่เข้าร่วมปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน รวมถึงมีภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่แข็งแรง ซึ่งเป็นกลไกหนุนเสริมที่สำคัญของภาคการศึกษา

ดังนั้น ทางภาคีเพื่อการศึกษามีความประสงค์เชิญชวนตัวแทนภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงที่ 1 เวทีระดมสมอง TEP Roundtable & TEP Learning ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย ห้องถนอม เวลา 8.00 – 16.00 . เพื่อจะนำข้อมูลจากเวทีระดมสมองนี้ ไปเป็นข้อเสนอต่อรัฐมนตรี ในงาน TEP FORUM 2020 เวทีใหญ่ที่จัดขึ้นในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ต่อไป 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ