กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

     การทดลองปฏิบัติการ ปฏิรูปการศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) เป็นการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ การศึกษาใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับนโยบาย 2)ระดับพื้นที่จังหวัด 3) ระดับโรงเรียน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจน ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็น “โซ่ข้อกลาง” เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวง กับโรงเรียนในพื้นที่ จึงมีความสำคัญอย่างมาก และ มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรการบริหารจัดการระบบการส่งเสริม/สนับสนุน/ติดตาม/ประเมินผล ให้สอดคล้องรองรับกับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบใหม่ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อการทดลองปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม ได้สร้างนวัตกรรมการบริการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปขยายผลทั้งในระดับพื้นที่ และในระดับประเทศได้ตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ศึกษานิเทศก์เข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตระหนักถึง “โอกาสและประโยชน์” ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาคน และพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษอย่างยั่งยืน 

     2.เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารองค์กร/สังกัด /ภาคีสนับสนุน ได้ร่วมกำหนดเป้าหมายขอบเขตงาน และบทบาทของศึกษานิเทศก์ ในการร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งวางแผนงานนำสู่การปฏิบัติจริงได้ 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ