กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 (Learning Space Learning Vision)-รุ่นที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


เป้าหมาย

  • เพื่อเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำทางวิชาการให้ผู้บริหาร และครูแกนนำของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 50 โรงเรียน สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สร้างการเรียนรู้คุณภาพ ให้กับผู้เรียนบนฐานทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถทำได้ทันทีด้วยตัวเอง และสามารถนำไปออกแบบเชื่อมโยงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในนวัตกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ อีกทั้งสร้างสรรค์ต่อยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อให้ผู้บริหารและครูแกนนำ สามารถจัดทำวิสัยทัศน์ และจัดทำแผนงาน ที่นำสู่การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ห้องเรียน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนได้จริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้คุณภาพ ให้กับผู้เรียนบนฐานทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถทำได้ทันทีด้วยตัวเอง และสามารถนำไปออกแบบเชื่อมโยง สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในนวัตกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ อีกทั้งสร้างสรรค์ต่อยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
  • โรงเรียนสามารถจัดทำวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับความต้องการและฐานทุนของโรงเรียนที่ชัดเจน อีกทั้งสามารถจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างมีทิศทาง และนำสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้

กลุ่มเป้าหมายทั้งโครงการ 280 คน

  • ผู้บริหารและครูแกนนำ โรงเรียนนำร่องในพื้นที่โครงการนวัตกรรมการศึกษา 50 โรงเรียน พร้อมจำนวน โรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน
  • ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รวม 10 คน
  • วิทยากรกระบวนการ สถาบันอาศรมศิลป์ 8 คน
  • คณะทำงาน มูลนิธิสยามกัมมาจล 8 คน
  • คณะทำงาน SCB Connext ED และ School Partner 9 คน

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ 2

  • จำนวน 15 โรงเรียน จำนวนผู้อำนวยการ และคุณครูแกนนำ ทั้งหมด 75 คน

1. โรงเรียนบ้านกระถุน

2. โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า

3. โรงเรียนบ้านคูซอด

4. โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

5. โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย

6. โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

7. โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

8. โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

9. โรงเรียนบ้านเพียนาม

10. โรงเรียนนิคม 2 (ตชด. สงเคราะห์)

11. โรงเรียนบ้านอาวอย

12. โรงเรียนบ้านโนนสูง

13. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์

14. โรงเรียนบ้านโนนคูณ

15. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ (หนองศาลาศรีสะอาด) 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ