กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 (Learning Space Learning Vision)-รุ่นที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


เป้าหมาย

     1.เพื่อเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำทางวิชาการให้ผู้บริหาร และครูแกนนำของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 50 โรงเรียน สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สร้างการเรียนรู้คุณภาพ ให้กับผู้เรียนบนฐานทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถทำได้ทันทีด้วยตัวเอง และสามารถนำไปออกแบบเชื่อมโยงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในนวัตกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ อีกทั้งสร้างสรรค์ต่อยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

     2.เพื่อให้ผู้บริหารและครูแกนนำ สามารถจัดทำวิสัยทัศน์ และจัดทำแผนงาน ที่นำสู่การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ห้องเรียน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนได้จริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1.สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้คุณภาพ ให้กับผู้เรียนบนฐานทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถทำได้ทันทีด้วยตัวเอง และสามารถนำไปออกแบบเชื่อมโยง สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในนวัตกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ อีกทั้งสร้างสรรค์ต่อยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

    2.โรงเรียนสามารถจัดทำวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับความต้องการและฐานทุนของโรงเรียนที่ชัดเจน อีกทั้งสามารถจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างมีทิศทาง และนำสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้

กลุ่มเป้าหมายทั้งโครงการ  280 คน

  • ผู้บริหารและครูแกนนำ โรงเรียนนำร่องในพื้นที่โครงการนวัตกรรมการศึกษา 50 โรงเรียน พร้อมจำนวน โรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน
  • ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รวม 10 คน
  • วิทยากรกระบวนการ สถาบันอาศรมศิลป์ 8 คน
  • คณะทำงาน มูลนิธิสยามกัมมาจล 8 คน
  • คณะทำงาน SCB Connext ED และ School Partner 9 คน


โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ 1 

  • จำนวน 17 โรงเรียน จำนวนผู้อำนวยการ และคุณครูแกนนำ ทั้งหมด 86 คน

1. โรงเรียนบ้านนาขนวน

2. โรงเรียนบ้านโนนจิก

3. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

4. โรงเรียนบ้านหนองยาว

5. โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี)

6. โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

7. โรงเรียนดงรักวิทยา

8. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน

9. โรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา)

10. โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

11. โรงเรียนบ้านร่องสะอาด

12. โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 

13. โรงเรียนบ้านดอนข่า

14. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)

15. โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

16. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

17. โรงเรียนกระแชงวิทยา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ