กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติ Learning Space & Learning Vision รุ่นที่ 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

  • เพื่อเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำทางวิชาการให้ผู้บริหาร และครูแกนนำของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 50 โรงเรียน สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สร้างการเรียนรู้คุณภาพ ให้กับผู้เรียนบนฐานทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถทำได้ทันทีด้วยตัวเอง และสามารถนำไปออกแบบเชื่อมโยงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในนวัตกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ อีกทั้งสร้างสรรค์ต่อยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อให้ผู้บริหารและครูแกนนำ สามารถจัดทำวิสัยทัศน์ และจัดทำแผนงาน ที่นำสู่การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ห้องเรียน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนได้จริง
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ