กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนนำร่องนวัตกรรม Brain-based Learning (BBL) จังหวัดศรีสะเกษ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

     ตามที่มูลนิธิสยามกัมมาจล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภาคีการศึกษาไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทดลองปฏิบัติการปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับโลกในศตตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปขยายผลไปสู่พื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในประเทศ

     โดยในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ นั้น มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้ร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมสนับสนุนกากรพัฒนาโรงเรียนนำร่อง จำนวน 50 โรงเรียน ผ่านโครงการ SCB CONNEXT ED นั้น ในส่วนของนวัตกรรม Brain-based Learning ได้กำหนดให้มี การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนนำร่องนวัตกรรม Brain-based Learning จังหวัดศรีสะเกษ” ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคา จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based Learning พร้อมทั้งร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับ Mentor และคณะทำงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งคณะทำงาน และSchool Partner (SP) โครงการ SCB CONNEXT ED ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


วัตถุประสงค์

     1.ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูทั้ง 8 โรงเรียน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ เข้าใจ Concept และเห็นความสำคัญของแนวคิด BBL (Brain-based Learning) เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้

     2.ผอ.และครูทั้ง 8 โรงเรียน มีเป้าหมาย สามารถออกแบบ และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้สอดคล้องกับแนวทาง Brain-based Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดของผู้เรียนได้


กลุ่มเป้าหมาย

1.) ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแกนนำ 8 โรงเรียน จำนวน 14 คน

     1.1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

     1.2 โรงเรียนบ้านรุ่ง

     1.3 โรงเรียนบ้านพงสิม

     1.4 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)

     1.5 โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)

     1.6 โรงเรียนบ้านอาวอย

     1.7 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน

     1.8 โรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา)

2.)ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 คน

     2.1 นางวัชรกาญจน์ คงพูล

     2.2 นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย

     2.3 นายทองคำ จันทร์โสภา

     2.4 นายนรินทร์ บุญเย็น

3.) ทีมวิชาการในพื้นที่ จำนวน 2 คน

     3.1 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์

     3.2 นายสมนึก บุญปัญญา

4.) TDRI จำนวน 2 คน

     4.1 คุณภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์

     4.2 คุณกชกร ความเจริ

5.) มูลนิธิสยามกัมมาจล จำนวน 2 คน

     5.1 คุณรัตนา กิติกร

     5.2 คุณวลีรัตน์ มิ่งศูนย์

6.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน

     6.1 คุณศรินทิพย์ จันทร์สวัสดิ์

     6.2 คุณพิเชษฐ์ บุญพิทัย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ