กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จิตตปัญญาศึกษา(Contemplative Education)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบหลัก PLC ครู ให้ความเข้าใจในแนวทางระบบการเรียนรู้แบบ จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)

2. เพื่อพัฒนาสู่ผลลัพธ์ครูพัฒนาทักษะการเป็นครู สร้างต้นทุนการนำจิตตปัญญาศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการทำโครงงาน (RBL : Research Based learning)

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ