กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน "พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

               การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ร่วมกัน “พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์” ที่จะสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาครูเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้สู่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย (Research Based Learning : RBL) ซึ่ง“พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นหน่วยศูนย์พี่เลี้ยงที่จะคอยขับเคลื่อนกระบวนการ ในกระบวนการของการจัดโครงการได้มีการกำหนดไว้ในโครงการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ Systems Thinking ให้กับคณะครูที่ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 โรงเรียน โดยแนวทางของการขับเคลื่อน หลักสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จองค์ประกอบหนึ่งได้แก่ ความเข้าใจในระบบของการเรียนรู้เกี่ยวกับ “พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์”ซึ่งนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับการสอนแบบโครงงานให้กับเด็กนักเรียน (RBL)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาระบบหลัก PLC ครู ให้ความเข้าใจในแนวทางระบบการเรียนรู้“พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์”

2.เพื่อพัฒนาสู่ผลลัพธ์ครูพัฒนาทักษะการเป็นครู สร้างต้นทุนการนำระบบ “พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์”ไปประยุกต์ใช้กับการทำโครงงาน (RBL : Research Based learning)

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ