กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ติดตามความก้าวหน้าอบต.นารุ่ง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไก

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 25 อปท.จังหวัดสุรินทร์

อบต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อบต.นารุ่ง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเยี่ยมเยียนพื้นที่

2.เพื่อดูศักยภาพของพื้นที่ในการขยายพื้นที่ของหลักสูตรนักถักทอชุมชน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม


­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไก

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 25 อปท.จังหวัดสุรินทร์

อบต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อบต.นารุ่ง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเยี่ยมเยียนพื้นที่

2.เพื่อดูศักยภาพของพื้นที่ในการขยายพื้นที่ของหลักสูตรนักถักทอชุมชน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
  นายปราโมทย์ มรกต นายก อบต.นารุ่ง

  นายสมหมาย สมศรี ปลัด อบต.นารุ่ง

  3 นางสาวจารุวดี การะเกด รองปลัด อบต.นารุ่ง

  4 นางสาวสุธาทิพย์ สีหะวงษ์ นักวิชาการศึกษา

  อบต.นารุ่ง / นักถักทอชุมชน

  5 นางสาวแก้วมณี ดีครัน พนักงานจ้าง อบต.นารุ่ง /

  นักถักทอชุมชน

  6 พ.ต.ต.ราเชน หงส์ชารี สว.อก.สภ.ศีขรภูมิ

  7 นายวิรุฬห์ วิบูลย์อรรถ ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

  8 ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุคจำปา ครู (คศ3) โรงเรียนบ้านนารุ่ง

  9 นางวัลยา หมายมี ผู้อำนวยการ รพ.สต.นารุ่ง

  10 นายวิชญ์วิสิฐ แหวนเงิน ตัวแทนเยาวชน ต.นารุ่ง

  11 นางสาวพรทิพย์ สีดา ตัวแทนผู้ปกครอง ต.นารุ่ง  ­

  "ขออภัย"
  ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
  ภาพกิจกรรม
  วิดีโอแนบ
  ไฟล์แนบ