โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การขยายผลการปรับใช้เกมเศรษฐกิจพอเพียงสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

        เพื่อสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนของประเทศ ได้รู้จัก เข้าใจ และน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เป็นหลักคิด และหลักในการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องเหมาะสม สมดุล ยั่งยืน มีความสุขอยู่ในสังคมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสยามกัมมาจลพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันพัฒนาให้เกิดเกมเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นจากแนวคิดตั้งต้นของเยาวชนในโรงเรียนเครือข่าย เบื้องต้นได้เกมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 2 เกมด้วยกันได้แก่ เกม Give and Take รู้ให้รู้รับ และเกม The Leader ผู้นำพอเพียง ปัจจุบันทั้งสองเกมได้ถูกนำไปขยายผลสร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ตลอดจนครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ ในเครือข่ายของมูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เล่นเกมจะได้ทั้งสาระความรู้ความเข้าใจแนวคิดของความพอเพียง รวมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ในเวลาเดียวกัน


ความเป็นมา

        “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้ง ครอบคลุม ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทุกระดับและทุกคน ผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และอยู่อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ องค์กรทุกภาคส่วนจึงร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเริ่มตั้งแต่เยาวชน โดยการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ รวมถึงสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

         การเรียนรู้แนวใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ซึ่ง ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เรียกการเรียนนี้ว่า Plearn คือ Play + Learn เป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่ จากเดิมที่ครูเป็นผู้บอกความรู้ และเป็นผู้สั่ง (Instructionism) ไปสู่เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงเปิดโอกาสให้เด็กค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งหากเป็นเรื่องที่เด็กถนัดและสนใจ เด็กจะสนุกและมีใจจดจ่ออยู่กับการเรียน และเมื่อเรียนอย่างเพลิดเพลินจะก่อให้เกิดสมาธิอันเป็นพลังสำคัญของการคิดและจินตนาการเพื่อให้รู้กระจ่างยิ่งขึ้น กลายเป็นสถานการณ์พิเศษเฉพาะ ที่ดึงความสามารถที่ซ่อนเร้นในตัวเด็กออกมาได้

            ด้วยเหตุนี้เอง "เกม" จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งมักถูกกล่าวถึงเป็นลำดับต้นๆ ในแง่ของสื่อใหม่เพื่อสร้างการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ผู้เล่นจะได้รับ โดยเฉพาะกับการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยในวงกว้าง โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติ ที่จะได้น้อมนำหลักปรัชญานี้ไปสู่การครุ่นคิด ตกผลึก และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เพื่อยังประโยชน์สุขทั้งต่อตนเอง และต่อสังคมสืบไป

­

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การขยายผลการปรับใช้เกมเศรษฐกิจพอเพียงสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ