โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการประชุม

  • เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

­

  • เพื่อ เตรียมความพร้อมของโรงเรียนรองรับการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก : คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมถอดบทเรียน

  • ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ท่าน

  • ครูแกนนำขับเคลื่อนเศรฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 10 ท่าน

  • ครูตัวอย่างแบบปฏิบัติที่ดี (good practice) 40 ท่าน

  • นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง 42 ท่าน 
     
    รวม 96 ท่าน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ