โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
งานตลาดนัดความรู้ "เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง" ครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

งานตลาดนัดความรู้ "เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง" ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ" ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา วันที่ 25-27 สิงหาคม 2553

­

ตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2
 
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเครือข่ายทั้ง 68 แห่งได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอน ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง จากการดำเนินงานกับโรงเรียนต่างๆ มูลนิธิฯ พบว่ามีวิธีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ เป็นรูปธรรมอยู่หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ตลาดนัดความรู้จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้โรงเรียนต่างๆ ได้ทบทวนสำรวจตนเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการดำเนินการมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่น เติมเต็มซึ่งกันและกัน และนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาการจัดการการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสามารถเข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาเป็นวิถีปฏิบัติ


วัตถุประสงค์

  1. สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนของสถานศึกษาพอเพียง
  2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ทั้งในระดับภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค
  3. เพื่อรวบรวม ประมวลองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละโรงเรียน
  4. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาพอเพียงนอก เครือข่าย และที่มีความประสงค์ที่จะร่วมพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้และมีความพร้อมที่จะ ขยายผล มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ