โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


"โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มูล นิธิสยามกัมมาจล มีเป้าหมายสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงที่มีศักยภาพพัฒนาตนเป็นศูนย์การ เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 84 แห่ง เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแกนนำ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวม 140 โรงเรียน จึงได้จัดตลาดนัดความรู้ "เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง" ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดย ผู้ขับเคลื่อนต้องเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ เข้าถึง ด้วยการลงมือปฏิบัติ (เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ/ ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้/ นักเรียนใช้เรียนในชีวิตประจำวัน)
และนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

  1. เพื่อ ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการรับทราบบทบาทหน้าที่เกิดแรงบันดาลใจ และร่วมกันวางแผนพัฒนาตนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงด้านการศึกษาไปพร้อมๆ กับโรงเรียนเครือข่ายในภูมิภาค
  2. เปิด โอกาสให้โรงเรียนที่สมัครเข้ามาร่วมโครงการจำนวน 140 โรงเรียนได้มาเติมความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

    - ผู้บริหาร (การใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ)
    - ครู (การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้)
    - นักเรียน (การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน)

  3. โรงเรียน ศูนย์ขยายผลของมูลนิธิมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค รวบรวม ประมวลองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละโรงเรียน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ