โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล... เวที “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เสวนาเรื่อง

“บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”

โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภายในเวที “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4โรงแรมเซ็นทรา

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------

เสวนาหัวข้อ “บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” โดย มีวิทยากรกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา

พบกับ....

เส้นทางการใช้เศรษฐกิจพอเพียงสร้างนักเรียน “พอเพียง” ของครู และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ครูรชฏ จันพุ่ม ครูโรงเรียนห้วยยอด
  • ครูเบญจมาศ สิงห์น้อย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖
  • ครูปริศนา ตันติเจริญ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ

เส้นทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารข้อสังเกต และมุมมอง

  • ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส
  • ผู้อำนวยการอวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ประสบการณ์ของพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
  • ดร.ดุษิต พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  • รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ผศ. ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ