โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และการบริหารจัดการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ" โรงเรียนเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และการบริหารจัดการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ" โรงเรียนเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 8-10 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ครูมีความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้กับนักเรียนอย่างชัดเจน
  • เพื่อเสริมเครื่องมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน
  • เพื่อเสริมเครื่องมือวัดและประเมินผลในเชิงพฤติกรรม
  • เพื่อให้ครูสามารถสื่อความกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
  • เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนวิธีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ
  • เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภูมิภาค


กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารและครูโรงเรียนเครือข่ายภาคกลางและตะวันออก 20 โรงเรียนๆ ละ 5 คน  100 คน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ