โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 เสริมพลังสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังสถานศึกษาเพื่อพัฒนา เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด


วัตถุประสงค์

  • โรงเรียนมีโอกาสมาทบทวนใคร่ครวญตัวเองเพื่อพัฒนาตนเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ในช่วงเวลาที่เหลืออีก 1 ภาคการศึกษา
  • เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และตรงกันในการพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ
  • เสริมพลัง / เติมเครื่องมือช่วยพัฒนางาน
  • ผู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหาร แกนนำ และครูจากโรงเรียนเครือข่ายมัธยมและขยายโอกาส 49 คนจาก 12 โรงเรียน จากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน


  • เกิดเครือข่ายผู้บริหารฯ และครูข้ามพื้นที่


  • ผู้บริหารและครูได้รับแรงบันดาลใจ และเกิดพลังใจ


  • ครูแกนนำได้เครื่องมือกลับไปปรับใช้ที่โรงเรียน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ