โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมตักสิลา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วัตถุประสงค์

 • โรงเรียนวิเคราะห์ศักยภาพตนเพื่อปรับแผนการทำงาน
 • มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน
 • ได้หลักคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 • เกิด เครือข่ายขับเึคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคอีสาน โดยมีโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นผู้ขับเคลื่อน และมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย 400 คน

 • โรงเรียนเครือข่ายภาคอีสาน 54 โรงเรียน
 • ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลโรงเรียนเครือข่าย
 • โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ
 • โรงเรียนในเขต สพม. 36 (มหาสารคาม) 

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
 • เครือข่ายภาคอีสานเหนือและใต้ีรวมเป็นอีสาน 54 โรงเรียนเลือกเป็นเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ตรงบริบทตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันตามประเด็นที่โรงเรียนขาด
 • เกิดความคิดที่จะพัฒนาเครือข่าย online ที่ทำงา่นร่วมกันอย่างใกล้ิชิด เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ