กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในเขตภาคกลาง จังหวัดนครนายก อยุธยา และกรุงเทพมหานคร
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก)จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในเขตภาคกลาง จังหวัดนครนายก อยุธยา และกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร


วัตถุประสงค์ของการกิจกรรม


                เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกระตุ้นให้แต่ละโรงเรียนได้เกิดความมุ่งมั่นในการดำเนินงานต่อไป โดยเชิญครูที่สามารถให้ข้อมูลการดำเนินงานและตัดสินใจวางแผนการทำงานได้ โรงเรียนละ 2 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

               สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  แต่ละโรงเรียนได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน               ซึ่งผลที่ได้จากการกิจกรรมครั้งนี้ คือ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนในระยะที่ 2 ได้แก่ กลยุทธ์เร่งรัดพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วย การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแสดงนิทรรศการและการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน  และกลยุทธ์สนับสนุนส่งเสริม ได้แก่  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น หลักสูตร 1 และ หลักสูตร  2 วัน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ