กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

              ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก) นำโดย รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ?การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ โดยมีคณะผู้บริหาร และคุณครูพอเพียง จากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โรงเรียนวัดพราหมณี และโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา เข้าร่วมการอบรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


            การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแก่นความรู้  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปใช้ในสถานศึกษา  และฝึกทักษะการออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในลักษณะการบูรณาการ  ทั้งกระบวนการการบูรณาการแบบแยกส่วน  และการใช้คำถามชวนคิด  การจัดกิจกรรมมีขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง  แต่ละครั้งดำเนินการดังนี้


ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  1 วัน จัดขึ้นวันที่  4  มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา


ครั้งที่ 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  2 วัน จัดขึ้นวันที่  9 - 10  มิถุนายน 2555 ณ โรงริเวอร์ไซต์


ครั้งที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  2 วัน จัดขึ้นวันที่  16 - 17  มิถุนายน 2555 ณ โรงริเวอร์ไซต์


ครั้งที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หลักสูตร  1 วัน จัดขึ้นวันที่  8  กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ