กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก)นำโดย รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ?การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ โดยมีคณะผู้บริหารและคุณครูพอเพียง จากโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

­

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


   การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแก่นความรู้  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปใช้ในสถานศึกษา  และฝึกทักษะการออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในลักษณะการบูรณาการ  ทั้งกระบวนการการบูรณาการแบบแยกส่วน  และการใช้คำถามชวนคิด  การจัดกิจกรรมมีขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ละครั้งดำเนินการดังนี้

  • ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตร  1 วัน จัดขึ้นวันที่  4  มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

­

  • ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตร  2 วัน จัดขึ้นวันที่  9 - 10  มิถุนายน 2555 ณ โรงริเวอร์ไซต์

­

  • ครั้งที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตร  2 วัน จัดขึ้นวันที่  16 - 17  มิถุนายน 2555 ณ โรงริเวอร์ไซต์

­

  • ครั้งที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
    หลักสูตร  1 วัน จัดขึ้นวันที่  8  กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ