กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ถอดบทเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จ.ลำปาง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

              โรงเรียน บ้านนาแก้วประชารัฐ จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายภาคเหนือตอนบนที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงมาใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวทางจัดการศึกษา ครูได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

­

โรงเรียน บ้านนาแก้วประชารัฐ จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายภาคเหนือตอนบนที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงมาใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวทางจัดการศึกษา ครู ได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยได้มีการวางแผนร่วมกับครูทั้ง 15 คน ในการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาบ้านนาแก้วประชารัฐ มีการจัดการเรียนการสอนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดทำหน่วยบูรณาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ เรียนทุกคนได้ปฏิบัติจริงจนมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้เป็นจุดศึกษาในโรงเรียนให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงใน โรงเรียนอย่างทั่วถึง 15 ฐานการเรียนรู้ 

 

การถอดบทเรียนนั้นมีส่วนประกอบของกระบวนการเล่าเรื่องรวมอยู่ด้วยเป็น ส่วนหนึ่ง คือ ผู้ถอดบทเรียนจะต้องมาเล่าให้ฟังว่า "ได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว"  แต่ ในขณะที่”การถอดบทเรียน”นั้นเป็นเรื่องเล่าชนิดหนึ่ง แต่การถอดบทเรียนก็เป็น"มากกว่าการเล่าเรื่องแบบธรรมดาทั่วไป"  กล่าวคือ ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังจะต้องตั้งคำถามอะไรบางอย่างกับเรื่องที่เล่าไปทำ ให้ได้ข้อมูล ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ในการนำหลักคิดไปสู่การปฏิบัติจริงของผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมทั้งแรงบัลดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ สู่กระบวนการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ช่วงการพัฒนาโครงการ /ช่วงดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ ที่ทำ) ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ปัญหา/อุปสรรค ในแต่ละช่วง การแก้ไขปัญหา และผลที่เกิดขึ้น

­

การถอดบทเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐมี วัตถุประสงค์ เพื่อ

­

1. เสริม ศักยภาพให้แก่โรงเรียนได้สังเคราะห์ผลที่ได้/ รูปธรรมที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงกระบวนการ

­

2. เพื่อใช้บทเรียนที่ได้เป็นแนวทางในการกระบวนการหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ข้อมูลถอดบทเรียน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ในการนำหลักคิดไปสู่การปฏิบัติจริงของผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมทั้งแรงบัลดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ สู่กระบวนการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ช่วงการพัฒนาโครงการ /ช่วงดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ ที่ทำ) ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ปัญหา/อุปสรรค ในแต่ละช่วง การแก้ไขปัญหา และผลที่เกิดขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

VDO ถอดบทเรียนโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จ.ลำปาง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ