กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบ PBL โรงเรียนเครือข่ายปศพ.ภาคเหนือตอนบนรุ่นที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ผู้บริหารและครูแกนนำ 12 โรงเรียนภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบ PBL โรงเรียนเครือข่ายปศพ.ภาคเหนือตอนบนรุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุริรัมย์


มูลนิธิสยามกัมมาจล และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมปรึกษาหารือโดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปี 2555 นั้น ให้ผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯในรอบแรก และโรงเรียนที่รอประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ รวม 12 โรงเรียนภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบ PBL โรงเรียนเครือข่ายปศพ.ภาคเหนือตอนบนรุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุริรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการวิเชียร ไชยบัง และคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นวิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย

- โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 12 โรงเรียนภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 10 โรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ในรอบแรก (ปีการศึกษา 2555) และ 2 โรงเรียนที่รอประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้

- ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 10 ท่าน และครูแกนนำจำนวน 38 ท่าน

วัตถุประสงค์

1.ฝ่ายวิชาการและครูฝึกสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2.ฝ่ายวิชาการและครูร่วมกันจัดทำตารางสอนที่เอื้อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

3.ครูออกแบบจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

4.ผู้ บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบพอเพียงและการจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เช่น การรองรับการดูงาน การจัดการฐานการเรียนรู้ ฯลฯ)

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ