กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

          คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ร่วมกันทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

          ด้วยในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์มีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสาน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม อีกทั้งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง มีความสุข

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ