กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน


ตามที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล ตระหนักถึงความสำคัญใน "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ว่าเป็น "เครื่องมือ" สำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ มูลนิธิฯ จึงได้จัดตั้ง "โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และร่วมมือกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิฯ พบว่า การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียงได้เป็นอย่างดี
 

  ในขณะที่ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล-จังหวัดตรัง ได้ร่วมกับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สตูล-ตรัง ได้นำกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในรูปแบบโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ถึงประสงค์ 8 ประการ จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
 

  มูลนิธิฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน” ให้กับผู้บริหารและครู ของเครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัวหวัดสตูล – ตรัง จำนวน 15 โรงเรียน ขึ้นในวันที่ 3-5 กันยายน 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนของเครือข่ายโรงเรียนวิจัยฯ ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
 

วัตถุประสงค์  :

1.เพื่อให้ผู้บริหาร และครู เครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ได้เข้าใจคุณค่า ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อการบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงให้กับผู้เรียน

2.เพื่อให้ผู้บริหาร และครู สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปออกแบบจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้
 

 

กลุ่มเป้าหมาย   

•  ผู้อำนวยการ  15  คน   

•  ครูแกนนำ  36  คน

•  พี่เลี้ยง  7  คน  

  รวม  56  คน

 

ผู้เข้าร่วมเวที

•  เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล  5  คน

•  ทีมวิทยากรกระบวนการ  3  คน

•  ทีมคุณลิขิต (คิด ค้น คว้า )  4  คน

  รวม  12  คน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 

1.ผู้บริหารและครู  ในเครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง มีความเข้าใจในคุณค่า ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อการบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงให้กับผู้เรียน และสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปออกแบบจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้
 

2.มูลนิธิสยามกัมมาจล และเครือข่ายโรงเรียนวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ มีแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาร่วมกัน

 


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ