กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่โครงการในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาเยาวชน และการใช้เว็บไซต์โครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่โครงการในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาเยาวชน และการใช้เว็บไซต์โครงการ


               ก้าวที่สองของโครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน หลังจากที่โครงหลัก 3 โครงการได้สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และทำแผนปฏิบัติการโครงการแล้ว ในครั้งนี้ มูลนิธิสยามกัมมาจลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่โครงการ 2 โครงการ เพื่อให้สามารถออกแบบหลักสูตรการพัฒนาเยาวชน ให้เยาวชนเกิดทักษะ ตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ โดยมี อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ เป็นวิทยากรพาเจ้าหน้าที่โครงการทบทวนถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงนี้กระทบต่อบุคลิก และการดำเนินชีวิตของเยาวชนอย่างไร เพื่อให้การออกแบบหลักสูตรของทั้ง 2 โครงการสามารถทำให้เยาวชนเกิดทักษะที่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้จริง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 เป้าหมายของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือเพื่อ

  1. ให้เจ้าหน้าที่โครงการได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาเยาวชนในโครงการของตนเอง โดยเป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21
  2. ให้เจ้าหน้าที่โครงการเรียนรู้การใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการทำโครงการ และฝึกนำข้อมูลเข้าเว็บไซต์ และบริหารเว็บไซต์ของโครงการ

­

จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วัน ที่เจ้าหน้าที่โครงการได้

  1. วิเคราะห์สถานการณ์สังคมไทย และสังคมโลกที่ส่งผลต่อวิธีคิด พฤติกรรม และบุคลิกของเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่ทำงานพัฒนาเยาวชนควรตระหนัก
  2. ทบทวนวิสัยทัศน์ และคุณค่าหลักที่โครงการให้ความสำคัญ ที่มาจากความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจของเจ้าหน้าที่โครงการ
  3. ทบทวนคุณลักษณะของเยาวชนที่โครงการอยากเห็น

­

ทำให้ได้ เนื้อหาในหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้

­


หลักสูตรการพัฒนาเยาวชนของสงขลาฟอรั่มประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

-  การพัฒนาทักษะชีวิต 5 ด้าน ได้แก่ วิธีคิด การจัดการอารมณ์ การสื่อสาร

-  จิตสำนึกความเป็นพลเมือง

-  กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์

-  กระบวนการเรียนรู้จากเรื่องจริง ชีวิตจริงจากประเด็นต่างๆ ในบ้านเกิด

-  หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง

-  การสื่อสารกับสาธารณะอย่างมีพลัง

­

­


หลักสูตรการพัฒนาเยาวชนของมูลนิธิกองทุนไทย ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

-  การเสริมพลังใจ

-  การระดมทุน ทรัพยากร และความร่วมมือ

-  การวิเคราะห์ และสืบค้นข้อมูลชุมช

-  การทำงานร่วมกับชุมชน

-  การทำงานเป็นทีม

-  การคิดวิเคราะห์

-  การบริหารจัดการโครงการ

-  การสื่อสารผ่าน IT และทักษะการเล่าเรื่อง การเขียน

-  การเชื่อมร้อยเครือข่าย

­

เนื้อหาดังกล่าวจะใช้พัฒนาเยาวชน และสร้างการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายการทำงานในพื้นที่
ผ่าน พื้นที่การเรียนรู้ ที่โครงการได้ออกแบบไว้ เช่น

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. ชุมชน หรือพื้นที่ที่ทำ community project
3. เว็บไซต์โครงการ
4. เวทีสรุปบทเรียนการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
5. การประชุมสร้างเครือข่าย

6. พื้นที่กลางที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เรียนรู้ร่วมกัน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ