กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และทำแผนปฏิบัติการ 3 โครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

               มูลนิธิสยามกัมมาจลได้จัดเวทีสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และทำแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และองค์กรพัฒนาเยาวชนทั้ง 3 แห่ง และสนับสนุนให้โครงการทบทวนเป้าหมาย และทำแผนปฏิบัติการโครงการ ในวันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 8.00-19.15 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ


             ตามที่มูลนิธิสยามกัมมาจลได้สนับสนุนโครงการ ภายใต้โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน 3 โครงการ ได้แก่


 1.  โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ดำเนินการโดย มูลนิธิกองทุนไทย
 2. โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ดำเนินการโดย สงขลาฟอรั่ม
 3. โครงการเสริมความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน และบุคลากรด้านไอที (ต่อยอดโครงการพัฒนาเยาวชนด้านการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ดำเนินการโดย ศูนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


             มีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรรับทุนทั้ง 3 แห่งเป็นกลไกการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ หรือในประเด็นที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีกลไกการจัดการโครงการพัฒนาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานพัฒนาเยาวชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทในการเสนอองค์ความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่สังคม และผลักดันสู่นโยบายเรื่องการพัฒนาเยาวชน


มูลนิธิฯ จึงจัดงานนี้ขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ


 1. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม และทบทวนกลไกการทำงานโครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
 2. ให้ 3 โครงการทบทวนเป้าหมาย และทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการ
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโครงการ นำไปสู่การเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการทำงานของแต่ละโครงการ
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เวทีสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และทำแผนปฏิบัติการ 3 โครงการ 

วันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 8.00-19.15 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ


กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม และทบทวนกลไกการทำงานโครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
 2. ให้ 3 โครงการทบทวนเป้าหมาย และทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการ
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามโครงการ นำไปสู่การเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการทำงานของแต่ละโครงกา

­

จากการระดมสมองของแต่ละโครงการทำให้โครงการ ได้ทบทวนเป้าหมาย และกำหนดแผนปฏิบัติการโครงการ ดังนี้


 1. ทบทวนกลไกการบริหารโครงการ ที่แต่ละโครงการกำหนดให้มีกลไกการบริหารโครงการ 6 กลไก ที่สามารถทำให้การทำงานโครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
 • กำกับยุทธศาสตร์
 • พัฒนาศักยภาพเยาวชน
 • สร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล
 • จัดการความรู้
 • สื่อสารสังคม
 • ระดมทุน

 

2. ได้แผนปฏิบัติการโครงการระยะ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน

แผนปฏิบัติการโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

แผนปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งกลไกพัฒนาเยาวชน IT

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ