กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และออกแบบองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมริเวอร์วิว โรงแรมแม่น้ำ รามาดา กรุงเทพฯ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์เวทีสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และออกแบบองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนระดับจังหวัด

ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม  2557

ณ  ห้องประชุมริเวอร์วิว  โรงแรมแม่น้ำ รามาดา  กรุงเทพฯจากการที่มูลนิธิสยามกัมมาจลสนับสนุน "สงขลาฟอรั่ม" ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเยาวชนเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ปลูกจิตสำนึก “พลเมือง” ให้กับเยาวชน จ.สงขลา มีความสำเร็จ ก้าวหน้า สามารถถอดบทเรียนขยายผลไปในพื้นที่อื่นได้ ดังนั้น มูลนิธิฯจึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการขยายผลโครงการ ใน 2 ลักษณะ คือ

1. ขยายการดำเนินโครงการของสงขลาฟอรั่มไปสู่การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ใน 3 จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่

1) มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(วัดโป่งคำ) จ.น่าน

2) ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม (สกว.)

3) ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ (สกว.)

2. ขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ภาคใต้ใกล้กับ จ.สงขลา

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรเป้าหมายให้มีกลไกติดตามความสำเร็จของเยาวชนระยะยาว พัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กร และพัฒนาเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนแกนนำจิตอาสาด้านต่างๆ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ.2557-2560)

­

 เป้าหมายเวที

1) ให้องค์กรภาคีทบทวนเป้าหมาย และกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและโครงการในการเป็นกลไกพัฒนาเยาวชน Young Active Citizen ระดับจังหวัด

2) ออกแบบองค์กร คน และวิธีทำงาน เพื่อทำงานพัฒนาพลเมืองเยาวชนระดับจังหวัด

­

องค์กรที่เข้าร่วมเรียนรู้

1)  สงขลาฟอรั่ม

2)  มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(วัดโป่งคำ) จ.น่าน

3)  ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม (สกว.)

4)  ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ (สกว.)

5)  มูลนิธิกองทุนไทย

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ