กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
"การประชุมพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชน ครั้งที่ 1 (รอบที่3)" โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมบีพี สมิหลา บีช
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

 ตามที่สงขลาฟอรั่มได้ดำเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากชีวิตจริง เรื่องจริง ให้เยาวชนมีทักษะชีวิต มีจิตสำนักความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงจัง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การทำโครงการที่เลือกโจทย์ปัญหาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงได้ดำเนินการจัด "การประชุมพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชน ครั้งที่ 1 (รอบที่3)" ในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลาวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อให้เยาวชนทบทวนโครงการของตนเองโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการพิจารณาโครงการ ทั้งเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม
 2. เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชนให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
 3. เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกความเป็นพลเมือง


กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนที่โครงการ โครงการละ 5 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน จำนวน 10 โครงการ รวมทั้งหมด 60 คน ซึ่งมีโครงการดังนี้

 1. โครงการคืนคลองสำโรงสู่ชุมชน กลุ่มEnvironmental
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏสงขลา
 2. โครงการ“กองทุนไอ้เกลอ” กลุ่ม CD Strength
  โปรมแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏสงขลา
 3. โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน กลุ่ม CD Media
  โปรมแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏสงขลา
 4. โครงการครู Delivery กลุ่มว่าที่ครู
  สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ทักษิณ
 5. โครงการเรียนรู้หลักศาสนาเพื่อการจัดการชุมชน กลุ่มทางธรรมวิทยา
  โรงเรียนทางธรรมวิทยา ต.ปากบาง อ.เทพา
 6. โครงการศูนย์สามวัย กลุ่ม Volunteer (อาสา) 
  ชุมชนบ้านบางโทง ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่
 7. โครงการ รักษ์น้ำ ลดไฟ ใส่ใจหอพัก กลุ่ม Miss cleaning
  ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
 8. โครงการ 3 อ. (เอาอ้วนออก) กลุ่ม Slim Bear Island
  ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
 9. โครงการธนาคารขยะโรงเรียนบำรุงศาสน์ กลุ่ม บ.ศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย ร.ร.บำรุงศาสน์ ต.พะวง อ.เมือง
 10. โครงการsmile by CD กลุ่ม CD Share
  โปรมแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏสงขลา

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

            จากการที่เยาวชนแกนนำ ทั้ง 10 โครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้เรื่องจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในโลกยุคใหม่ผ่านกรณีตัวอย่างการสร้างสรรค์พลเมืองในประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อส่วนรวมให้สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองร่วมกับนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนอีกด้วย

­

                 

          

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ