กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
"การประชุมพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชน ครั้งที่ 1 (รอบที่1)" โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. 2556 ณ สำนักงานสงขลาฟอรั่ม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

              ตามที่สงขลาฟอรั่มได้ดำเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล  มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากชีวิตจริง  เรื่องจริง ให้เยาวชนมีทักษะชีวิต มีจิตสำนักความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงจัง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การทำโครงการที่เลือกโจทย์ปัญหาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงได้ดำเนินการจัด "การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างสรรค์โครงการ  ครั้งที่ 1"   ในวันที่ 15-16  พฤศจิกายน  2556  ณ  ห้องประชุมสงขลาฟอรั่ม  ถนนนครใน  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อให้เยาวชนทบทวนโครงการของตนเองโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการพิจารณาโครงการ ทั้งเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม
 2. เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชนให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
 3. เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกความเป็นพลเมืองกลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนที่ขยายผลการทำงานโครงการต่อเนื่องจากปีที่ 1 โครงการละ 5 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน จำนวน 5 โครงการ รวมทั้งหมด 30 คน ซึ่งมีโครงการดังนี้

 1. โครงการพลังเยาวชนจัดการชุมชนเรียนรู้หาดสงขลา กลุ่ม Beach for life2
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ
 2. โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบ้านเกิด  กลุ่ม Rn mix  
  โรงเรียนระโนด
 3. โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา 2 กลุ่มชมรมต้นคิด  
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ
 4. โครงการปลูกต้นน้ำคืนชีวิต กลุ่ม CD Power
  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 5. โครงการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดบ่อทรัพย์ กลุ่มจิตใสใจอาสา
  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถพัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อส่วนรวมของโครงการเยาวชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.สามารถพัฒนาโครงการของเยาวชนให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปใช้ได้จริง ที่ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ขั้นตอนการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.สามารถปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกให้กับเยาวชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

            จากการที่เยาวชนแกนนำ ทั้ง 5 โครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้เรื่องจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในโลกยุคใหม่ผ่านกรณีตัวอย่างการสร้างสรรค์พลเมืองในประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนา สร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อส่วนรวมให้สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองร่วมกับนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนอีกด้วย

­

          

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ