กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเยาวชนแกนนำ รอบที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการของเยาวชนแกนนำ รอบที่ 1 วันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบคิดของเยาวชนแกนนำให้สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลและพัฒนาโครงการที่ผ่านการพิจารณาของกลุ่มเยาวชนแกนนำทั้ง 10 โครงการให้สามารถนำไปดำเนินการได้จริง

­

วัตถุประสงค์ 
 
1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีเหตุมีผล คิดเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนาโครงการของเยาวชนแกนนำรอบที่ 1 รวม 10 โครงการ
3. เพื่อประเมินทักษะชีวิตเยาวชนและจิตสำนึกพลเมือง (Pre-test)

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

        การจัดกิจกรรมในภาพรวมพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ในด้านการวางแผน การเขียนโครงการ และการทำงานเป็นทีมเนื่องจากกระบวนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เยาวชนมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติในการทำโครงการของตนเองมากขึ้น ทำให้เยาวชนสามารถเข้าใจประเด็นปัญหาของกลุ่มตนเองตรงกันและมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนได้อย่างชัดเจน มีวิธีการบริหารงบประมาณโดย การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกครั้งเพื่อความโปร่งใส ซึ่งโครงการส่วนใหญ่สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอกับทุนที่ได้รับการสนับสนุนและมีเพียง 2 โครงการเท่านั้นที่ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถ พัฒนาศักยภาพของเยาวชนแกนนำและผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างไร 

     เยาวชนยังสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาได้ฝึกคิดเป็นขั้นตอนมากขึ้นและได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังความคิดเห็นของ

    น.ส.ญาณิศา นิสัน กลุ่ม พลังปลวกสะท้อนว่า “ได้แนวคิดอะไรใหม่ๆ อีกมากมาย ได้รับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบขั้นตอน”

   นายรุสลาน เดเระมะ กลุ่ม 108 ideasสะท้อนว่า  “ได้พัฒนาตนเองด้านการคิดวิเคราะห์มากขึ้นกว่าเรียนปกติ”

     นายเอกรินทร์ วรรณโรจน์ กลุ่ม ท่าข้ามสุขสันต์รู้ทันเรื่องเพศ สะท้อนว่า“ได้รู้ถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหานอกเหนือจากความคิดตนเองและรู้จักการวางแผนในการเขียนโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสภาพในชุมชน”

     น.ส.วิชชุดา วรรณโรจน์ กลุ่มเยาวชนส่งเสริมการอ่านหนังสือ สะท้อนว่า “ได้รับความรู้ในด้านต่างๆที่เราไม่เคยรู้ ได้รู้จักวางแผนงานและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้มีความพัฒนาศักยภาพของตนเอง”

     แต่ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่ามีเพียงเยาวชนบางกลุ่มเท่านั้นที่สมาชิกกลุ่ม ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นซึ่งอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยผ่านกระบวนการที่ใช้ความคิดเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมมาก่อน

     รวมถึงเยาวชนแกนนำให้ความเห็นว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเยาวชน แกนนำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์และได้รับความรู้มากมาย รู้สึกมีความสุขและสนุกกับการทำกิจกรรม ดังความคิดเห็นของ

     นายภานุวัฒน์ ชูระหมาน กลุ่ม Arts for Life สะท้อนว่า “เป็น โครงการที่ดีที่ทำให้เด็กและเยาวชนหันมาทำสิ่งดีๆ แบบนี้ ขอบคุณครับและจะขอเป็นอีกพลังหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมของประเทศเรานะครับ”

      น.ส.พนิดา สุกเอียด กลุ่ม Beach of Lifeสะท้อนว่า “อยากขอบคุณพี่ๆที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ได้เจอกับมิตรภาพ”

     นายกิตติศักดิ์ สุวรรณกาน กลุ่ม Beach of Life สะท้อนว่า “เพื่อน เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เป็นแรงผลักดันให้เราไปสู่เส้นชัยได้ การทำอะไรสักอย่าง หากทำคนเดียวอาจจะทำให้เราเหนื่อย หากมีปัญหาก็ลองปรึกษาเพื่อน เพราะ 2 หัวดีกว่าหัวเดียว”

     

     ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้พวกเขาได้สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างสถาบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองใหม่ๆที่แตกต่างจากโครงการของตนเองและการประสานความร่วมมือในกิจกรรมของโครงการที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ