กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตและจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ผ่านกรณีการพังทลายของหาดสงขลา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

       กิจกรรมสื่อสารสาธารณะ ผ่านกรณีการพังทลายของหาดสงขลา มีวัตถุประสงค์สำคัญจัดกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาให้กับเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา จำนวน 35 คน โดยให้พวกเขาเรียนรู้จากห้องเรียนแลเล แลหาด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน พ.ศ.2555 และฝึกความเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ พร้อมกับการลงสำรวจห้องเรียนหาดชลาทัศน์ หาดสมิหลา และหาดแหลมสนอ่อน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างการเรียนรู้ การคิดนอกกรอบ ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของพื้นที่สาธารณะ


วัตถุประสงค์


 1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้จากปัญหา กรณีการพังทลายของหาดสงขลาให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสรรหาจากครูและผู้นำชุมชน
 2. เพื่อสื่อสารสาธารณะกับเครือข่าย เด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลาและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1. เยาวชนได้เรียนรู้การพังทลายของหาดสงขลา ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากปัญหา


      จากการทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2555 เยาวชนได้ฝึก “การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง” ทำให้พวกเขามีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ในการสำรวจปัญหาการพังทลายของหาด โดยการเรียนรู้ครั้งนี้ ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ซึ่งเป็นวิทยากรได้ให้เยาวชนลงไปสัมผัสกับห้องเรียนหาด และศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ของหาดสงขลาโดยใช้วิธีการเรียนรู้ 3 ห้องเรียน (หาดชลาทัศน์ หาดหน้าราชมงคล หาดสมิหลา) ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร แบ่งกลุ่มเยาวชน 7-8 คน การเรียนรู้จากสถานที่จริงทำให้เยาวชนเห็นความแตกต่างของแต่ละห้องเรียน เช่น


 • หาดชลาทัศน์บริเวณหาดมีพื้นที่เหลืออยู่น้อยทางเทศบาลสงขลาและกรมเจ้าท่าจึงหาวิธีการแก้ปัญหาการพังทลายของหาดโดยการใช้เรือดูดทรายจากทะเลมาเติมหาด  
 • หาดหน้าราชมงคลมีแนวกระสอบทรายมาวางกั้นไว้ทำให้บดบังทัศนียภาพของหาดและไม่สามารถแก้ปัญหาการพังทลายของหาดได้
 • หาดสมิหลายังคงมีสภาพหาดที่สมบูรณ์เพราะทรายจากหาดชลาทัศน์พัดมาทับถมอยู่เสมอจึงทำให้หาดยังคงสวยงาม


       จากการเรียนรู้ห้องเรียนจริงทำให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของหาดสงขลามากขึ้น ซึ่งหาดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมืองสงขลา และในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งของสงขลาและคิดว่าพวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะของความเป็นพลเมือง


      น้องน้ำนิ่ง สะท้อนว่า “อยากรวมกลุ่มกันทำวีดิทัศน์เผยแพร่เรื่องการอนุรักษ์หาดทราย หรือการสร้างกลุ่มความเคลื่อนไหวทาง Facebook เพื่อให้เพื่อนเห็นความสำคัญของหาด”


     การเรียนรู้จากปัญหา(Problem Based Learning) ผ่านการพังทลายของหาดสงขลา ทำให้เยาวชนได้คิดวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในท้องถิ่นของตนเอง รู้จักรากเหง้าประวัติศาสตร์ของตนเอง ซึ่งทำให้พวกเขาเกิดความห่วงใยในบ้านเมืองของตนเอง และยังทำให้พวกเขาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันที่เข้ามาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้


2.เยาวชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของหาด และเข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินงานของโครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลามากขึ้น ผ่านการสื่อสารอย่างมีพลัง


     กิจกรรม The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากปัญหาของหาดสงขลาเกิดการรวมตัวและใช้พลังเล็กๆ ของเยาวชนเพื่อสื่อสารกับคนในสังคมให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของหาดสงขลา โดย…


 • การเดินรณรงค์สร้างกระแสในคนสงขลาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์หาดที่ถูกทำลายและเสียหายไปบางส่วน
 • โต้วาทีในญัตติ “ใครทำหาดพัง”
 • อ่านบทกวี
 • พิธีเติมทราย


      กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างกระแสสังคมให้คนสงขลาตระหนักถึงปัญหาการพังทลายของหาดมากขึ้น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการรวมพลังของเครือข่ายสงขลาฟอรั่ม ไม่ว่าจะเป็น เทศบาลนครสงขลา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โรงเรียนเทศบาล 1-5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวชิรานุกูล ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา ให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของชายหาด จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เครือข่ายต่างๆ ยังได้รับรู้และเข้าใจการดำเนินงานของโครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาไปพร้อมๆ กันด้วย


      ด้วยความตระหนักในปัญหาการพังทลายของหาดสงขลา ทำให้ภาคีได้มีการขับเคลื่อนการทำงานต่อจากกิจกรรมแลเล แลหาด ดังนี้


 • เทศบาลนครสงขลา แบ่งพื้นที่ให้กับหน่วยงานเครือข่ายรับผิดชอบดูแลชายหาดที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานของตน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดูแลบริเวณหาดชลาทัศน์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา ดูแลบริเวณลานวัฒนธรรม และฐานทัพเรือสงขลา ดูแลบริเวณหาดเก้าเส้ง เป็นต้น
 • เครือข่ายเยาวชนที่สนใจจะเขียนโครงการเพื่อร่วมพัฒนาเมืองสงขลา ผ่านโครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา


     จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา โดยสงขลาฟอรั่ม สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้ขยายผลการดำเนินงาน โดยการเปิดรับสมัครโครงการสร้างสรรค์จากเยาวชน จังหวัดสงขลาจำนวน 30 โครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน และสังคมของตนเอง


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ