กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เทศกาลการเรียนรู้ “สงขลาส่องแสง”
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

           ตามที่สงขลาฟอรั่มได้ดำเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากชีวิตจริง เรื่องจริง ให้เยาวชนมีทักษะชีวิต มีจิตสำนักความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการจัดงาน เทศกาลการเรียนรู้ "สงขลาส่องแสง" ครั้งที่ 2   ในวันที่ 21-24  สิงหาคม  2557 ณ ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ผลงานของพลเมืองเยาวชน 24 กลุ่ม 8 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา และเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม ตลอดทั้งเชิดชูคารวะชุมชนคลองแดน ในฐานะเป็นชุมชนแห่งพลเมือง(Community of citizens)


วัตถุประสงค์ 

1. พลเมืองเยาวชนนําผลงานมานําเสนอ และเรียนรู้กันและกันระหว่างกลุ่มรวมทั้งนําเสนอสู่สาธารณะ

2. สร้างพื้นที่นําเสนอผลงานพลังพลเมืองเยาวชนที่สามารถขับเคลื่อนออกมาได้เด่นชัด

3. เพื่อคารวะเชิดชูคลองแดน:ชุมชนแห่งพลเมืองสามัญชน (KhongDan : Community of Citizens) ซึ่งเป็นห้องเรียนของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนเยาวชนสงขลามาสองปี

­

กลุ่มเป้าหมาย

1. แกนนำเยาวชนในโครงการฯ 24 โครงการ และที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนในโครงการฯ จำนวน 144 คน

2. เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน วิทยากรพลเมืองคลองแดน (ครูคลองแดน) และเจ้าหน้าที่โครงการฯ

จำนวน 35 คน

3. ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 190 คน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

           การจัดกิจกรรมได้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสงขลาฟอรั่มกับชุมชนคลองแดน ในการออกแบบและจัดงานให้สามารถสื่อสารกับสาธารณะได้มากที่สุด ทำให้การจัดงานได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิเยาวชน ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปพอสมควร ซึ่งจากการจัดงานครั้งนี้ทำให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด การสื่อสารอย่างมีพลังได้มาก เพราะคณะทำงานได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ประกอบกับรูปแบบของการจัดงานมีบรรยากาศผ่อนคลาย ได้รับการเสริมพลังจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านประธานในการเปิดงานและนักพัฒนาอาวุโส จึงทำให้เยาวชนได้รับข้อเสนอแนะกำลังใจจากผู้ใหญ่หลายท่าน ซึ่งทำให้เยาวชนรู้สึกมีความสุขและตระหนักถึงความสำคัญของการทำโครงการว่ามีคุณค่าต่อสังคมและสามารถสร้างและตอกย้ำความเป็นพลเมืองในตัวพวกเขาได้ อีกทั้งยังเกิดการให้เกียติ เคารพคนในชุมชนคลองแดนหรือครูพลเมืองของพลเมืองเยาวชน และพื้นที่คลองแดนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นชุมชนแห่งพลเมือง

              

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ