โครงการเสริมสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบพิบัติภัยสึนามิ
โครงการเสริมสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบพิบัติภัยสึนามิ
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีเตรียมความพร้อมทีมพี่เลี้ยงโครงการสึนามิฯ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีเตรียมความพร้อมการสนับสนุนโครงการชุมชนบริหารจัดการตัวเอง ระยะที่ 2

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

          มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนโครงการสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบภัยสึนามิระยะที่ 2

          ผู้เข้าร่วม (รวมจำนวน 15 คน)ได้แก่ 

              - ทีมพี่เลี้ยง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรัง และระนอง  

              - ทีมมูลนิธิสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์)

              - มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

              - ทีมโครงการวิจัยตัวชี้วัดฯ 

          ผลที่คาดว่าว่าจะได้รับ คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความความเข้าใจในแนวคิด บทบาท และความคาดหวังร่วมต่อการทำงานระยะที่ 2 รวมทั้งมีเข้าใจในโครงการชุมชนที่ดูแล และสามารถกำหนดแนวทางการสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เนื้อหาสำคัญในเวทีเตรียมความพร้อมทีมพี่เลี้ยงฯ มี 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การทบทวนเป้าหมายที่อยากเห็นในงานระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 ทบทวนผลที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ 1 ช่วงที่ 3 กำหนดตัวชี้วัดของงานปีที่ 2 ช่วงที่ 4 สรุปผลลัพธ์และตัวชี้วัดจากการระดมวันแรก และช่วงที่ 5 การ Revise แผนงานของแต่ละโครงการ (กิจกรรม เป้าหมาย วิธีการ ตัวชี้วัด ช่วงเวลา ผลการดำเนินงาน ทำให้ทีมพี่เลี้ยง ได้เห็นเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกับความมั่นใจที่เริ่มกลับคืนมา หลังจากการประชุมครั้งนี้ แต่ละพื้นที่จะเริ่มดำเนินงานเพื่อสร้างชุมชนที่มีการบริการจัดการตนเอง ซึ่งต้องเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม คือ คนเก่งขึ้น (พี่เลี้ยง และแกนนำแถว 1,2) มีกลไกการจัดการ และปัญหาได้รับการคลี่คลาย

“เราได้เห็นเครื่องมือและวิธีการที่เราจะออกแบบการหนุนเสริมโครงการที่เป็นคัมภีร์ที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย ถ้าเราจะเติมเรื่องกระบวนการเข้าไปเพื่อตอบตัวชี้วัดนั้นๆ ได้กระบวนการทบทวนการทำงานของโครงการ ดูย้อนหลังและเห็นทางไปข้างหน้า ถือเป็นคู่มือที่ใช้เป็นแนวทางในการเดินตลอดเดินทาง…..”

หนึ่งเสียงสะท้อนของพี่เลี้ยง จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ของพี่เลี้ยงโครงการชุมชนบริการจัดการตัวเอง 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ