กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

     เป็นการจัดค่ายบูรณาการแบบสหวิทยาการ ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้เรื่อง"อัญมณี" ซึ่งเป็นการเรียนรู้เรื่องของอัญมณี ด้วยการบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


     การ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการนั้นเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้เรียนใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการบูรณาการแบบสหวิทยาการ  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  ลงมือปฏิบัติจริงในบรรยากาศที่สนุกสนาน  และสามารถเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน  และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และรู้ใช้วิธีการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย

 

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
  2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
  3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ