กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      เป็นค่ายที่นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการเรื่องเล่าเยาวชน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ 
นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย และนางสาววริศรา โพพิศ และคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครุปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์      เป็นค่ายที่ทางมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์ และความรู้ความเข้าใจต่อการทำงานจิตอาสาภายใต้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงในลักษณะของการเข้าค่ายอบรมและลงมือปฏิบัติจริง ณ ชุมชนป้อมมหากาฬ พระนคร กรุงเทพ ซึ่งนักเรียนในการเข้าค่าย นักเรียนได้ร่วมออกแบบผลิตสื่อให้กับชุมชน และนักเรียนแต่ละโรงเรียนจะต้องคิดทำโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑ โครงการ เพื่อนำเสนอในโครงการระยะที่ ๒กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ