กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการประชุม

  • เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
  • เพื่อ เตรียมความพร้อมของโรงเรียนรองรับการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก : คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมถอดบทเรียน

  • ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ท่าน

  • ครูแกนนำขับเคลื่อนเศรฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 10 ท่าน

  • ครูตัวอย่างแบบปฏิบัติที่ดี (good practice) 40 ท่าน

  • นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง 42 ท่าน    รวม 96 ท่าน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

กลุ่มเป้าหมายสามารถถอดบทเรียนความสำเร็จของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ