กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการผลิตการ์ตูนสามมิติ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

"โครงการผลิตการ์ตูนสามมิติ" ของโรงเรียนถือเป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการทำการ์ตูนสามมิติจากกระดาษ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียนสู่ชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม


ครู เกิดความภาคภูมิใจผลงานได้รับรางวัล 1 นวัตกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนได้รับความรู้และมีความสามารถในการทำการ์ตูนสามมิติ มีรายได้จากการทำภาพสามมิติจำหน่าย ครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาศึกษาดูงาน

 

เงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารให้การสนับสนุน ครูมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดให้กับนักเรียน และนักเรียนมีความพร้อมในการทำกิจกรรม
 

กิจกรรมเด่นอื่นๆ


1.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.กิจกรรมการทำรูปภาพจากเยื่อกระดาษ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ