กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการ 1 คน 1 งาน 1 อาชีพ 1 ครอบครัวพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

     ด้วยสภาพโรงเรียนเป็นโรงเรียนในเมือง ซึ่งไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปในเรื่องของเกษตรกรรม จึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียนได้ตระหนักในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่สุจริต รู้จักใช้ รู้จักหา และการใช้ชีวิตที่พอเพียง ทางโรงเรียนจึงจัดทำ "โครงการ 1 คน 1 งาน 1 อาชีพ 1 ครอบครัวพอเพียง"


                        

                        


วัตถุประสงค์


     เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะหาประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยนำความรู้จากหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง และกระแสโลกาภิวัตน์ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

     1. ใน 1 ปีการศึกษา ให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำงาน ซึ่งจะเน้นในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว ที่ อยู่ในเนื้อที่จำกัด การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ และการรณรงค์ลดโลกร้อน รู้รักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ครูได้กำหนดไว้ และให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดออกไปหารายได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ


     2. สำรวจครอบครัวนักเรียนว่า ได้มีหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน รูปแบบเรียงความ 
“ความพอเพียงในครอบครัวของฉัน” ซึ่งทางโรงเรียนจะมีสมุดรายงานกิจกรรมให้นักเรียนคนละ 1 เล่ม ให้นักเรียนส่งพร้อมชิ้นงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

     ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้ การได้ติดต่อขอความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

     นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ได้รู้จักที่จะแก้ไขปัญหา มีโอกาสที่จะทดลองหารายได้ด้วยตนเอง ได้ทำงานร่วมกับชุมชน และครอบครัว อีกทั้งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่“เศรษฐกิจพอเพียง”

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เงื่อนไขความสำเร็จ

     นักเรียนรักการทำงาน สามารถเห็นประโยชน์ของของเหลือใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขยันประหยัด อดออม รู้จักใช้ รู้จักหา สามารถหาเงินรายได้ได้ด้วยตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมเด่น

     1.ออมเพื่อการลงทุน ให้นักเรียนแต่ละห้องร่วมกันออมเงินเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละเท่าๆ กัน และ แบ่งเงินออมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ฝากไว้กับธนาคาร ส่วนที่ 2 นำไปลงทุนค้าขายเพื่อนำผลกำไรที่ได้มาออม เป็นการหารายได้เพื่อออมอีกวิธีหนึ่ง

     2.กาดหมั้วคัวฮอมมือสอง ให้นักเรียนแต่ละคนนำของเก่าหรือของเหลือใช้ที่อยู่ในสภาพดีมาแปรสภาพให้เป็นเงิน เพื่อนำเงินที่ได้มาทำกิจกรรมในชั้นเรียนต่อไป


      


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ