กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการค่าย คุณธรรมนำความรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
1.หลักการและเหตุผล


ด้วยปัจจุบันเป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนและความเจริญทางด้านวัตถุได้รับความสนใจมากกว่าความเจริญทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เยาวชนขาดความสนใจและขาดความเอาใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โรงเรียนแม่พริกวิทยา จึงได้จัด ค่ายคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในโรงเรียน ในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศานิกชนที่ดี มีความสำนึกรักแผ่นดินและมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เยาวชนมีจิตใจที่เยือกเย็น มีสติ มีสมาธิและมีความพอประมาณ มีเหตุมีผลและภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

­

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

1.ความพอเพียง

ความพอประมาณ

- รู้จัก และมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีเหตุมีผล

- การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

- เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

- การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

- มีสติสัมปชัญญะในการคิด การพูดและการกระทำ

­

2. คุณธรรมกำกับความรู้

2.1 เงื่อนไขคุณธรรม

- ใช้สติปัญญาประยุกต์ใช้หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน

- มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันในหมู่คณะ รักและสามัคคีในหมู่คณะ

2.2 เงื่อนไขความรุ้

- มีความรอบรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

- มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554

2. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีความรักภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและวัฒนธรรมไทย

3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดี เก่ง มีความสุข และมีคุณธรรมนำใจ

4. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปได้

­

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนแม่พริกวิทยา จำนวน 206 คน ได้เข้าค่ายทักษะชีวิตคุณธรรมนำความรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนแม่พริกวิทยา มีทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

­

4. ระยะเวลาดำเนินการ 10-11 พฤษภาคม 2555

5. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนแม่พริกวิทยา

6. งบประมาณ39,000 บาท (ค่าอาหาร ค่าวิทยากรและวัสดุ/เอกสารในการดำเนินการ )

7. วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมวางแผนการจัดค่าย

2. เสนอโครงการของบประมาณ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

4. ดำเนินการจัดกิจกรรม

5. สรุปและประเมินผล

­

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1. นักเรียนเกิดความตระหนักรักและภาคภูมิใจ มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีความรักภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและวัฒนธรรมไทย

3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

4. นักเรียนสามารถใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไปได้

­

9. การประเมินผลและการรายงาน

1. ประเมินผลโครงการ โดยแบบสอบถาม

2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร หลังเสร็จสิ้นโครงการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ