กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โรงเรียนแม่พริกวิทยาจัดทำ "โครงการธนาคารขยะรีไซเคิ่ล" เพื่อต้องการให้บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสวยงาม

­

 

­

วัตถุประสงค์

1. สร้างวินัยในการรักษาความสะอาด
2. นักเรียนรู้จักคุณค่าของสิ่งเหลือใช้


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. จัดตั้งธนาคารขยะโดยมีนักเรียนเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน มีครูเป็นที่ปรึกษา
2. รับซื้อและจัดการจำหน่ายจากผู้ปกครองนักเรียน ทำบัญชีสะสมเงินแก่นักเรียน

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม


- ครูสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนในการแยกขยะ การรับซื้อและจำหน่าย นักเรียนคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ รู้จักวิธีการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ นำสิ่งเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้


- ผู้ปกครองและชุมชนได้รักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัยโดยนำของมาฝากนักเรียน จำหน่ายที่โรงเรียน คัดแยกขยะถูกต้อง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ


มาจากการสร้างความตระหนักแก่ครูและนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจซึ่งส่งผลให้เกิดความสำเร็จ

กิจกรรมเด่น


โครงการธนาคารโรงเรียน มีคณะกรรมการนักเรียนดำเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา นักเรียนที่นำเงินมาฝากจะมีสมุดคู่ฝาก ทุกคนสามารถฝากและถอนได้ทุกวัน ผู้ปกครองฝากเงินให้นักเรียนมาเข้าบัญชีได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ