กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายศูนย์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อช่วยหนุนเสริมโรงเรียนเครือข่ายให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้

2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรมบูรณาการหลัก ปศพพ. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้กับนักเรียน


เป้าหมาย

โรงเรียนเครือข่าย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนราชานุเคราะห์ พะเยา  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู เชียงใหม่  โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านนาประชารัฐ ลำปาง


ขอบเขตโครงการ

จัดกิจกรรมให้กับ โรงเรียนเครือข่าย 4 โรงเรียน ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2555


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

โรงเรียนราชานุเคราะห์พะเยา  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู เชียงใหม่  โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านนาประชารัฐ ลำปาง  สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการ ปศพพ. โดยเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดลักษณะนิสัยอยู้อย่างพอเพียง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ