กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการศิลปะกับชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การที่โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน "โครงการศิลปะกับชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง" นั้น กลุ่มสาระศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำมาบูรณาการ ได้อย่างเหมาะสม เพราะวิชาศิลปะเป็นเรื่องของความดี ความงาม ความมีสุนทรียภาพ และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ เมื่อได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นความคิดหลักและสอดแทรกเนื้อหา กิจกรรมของวิชาศิลปะให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานตามความถนัด ความสนใจของนักเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สถานที่ ให้มีความเหมาะสม สวยงาม ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนนำความคิดที่ได้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ทาง ด้านศิลปะที่ได้รับไปเป็นแนวทางประยุต์ใช้กับวิถีชีวิตของตนเองได้

ทั้งนี้การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ครูต้องเป็นตัวอย่างในการทำงาน โดยสร้างแนวทางความคิด จากหลักทฤษฎีให้ลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นของจริง มองเห็นและสัมผัสได้ ตลอดจนช่วยปรับแนวทางความคิดของนักเรียน ให้อยู่ในบรรยากาศของความงาม ความมีศิลปะ ที่จะทำให้จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของนักเรียนมีความอ่อนโยน นุ่มนวล มีสติรอบคอบ มีเหตุผลในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ ในเชิงบวกอยู่ตลอดเวลา เมื่อนักเรียนได้ลงมือเรียนรู้ ได้ปฏิบัติงานจริง มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปะแล้ว นักเรียนจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ทุกเรื่องอย่างเป็น ธรรมชาติ ไม่มีการแบ่งแยกความคิดระหว่างเรื่องวิชาการและในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนจะมีความตระหนักในการเรียนรู้ การทำงานและการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมด้วยความไม่ประมาท มีความสุขกับการเรียนรู้ และมีแรงบันดาลใจในการคิด การทำงานอย่างสร้างสรรค์

 

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาบูรณาการ ใช้ในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการวางแผนการทำงานโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายถึงเหตุ และผลของการทำงานได้
2.นัก เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนรู้เรื่องศิลปะและสุนทรียภาพ เข้าถึงหลักของความงามเพื่อนำไปสู่ความสุขในชีวิต ด้วยวิธีการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ในการนำความรู้ความคิดและทักษะที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการทำงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมในลักษณะของจิตอาสา คือมีจิตสำนึกในการคิดและทำความดี โดยไม่ต้องมีใครบังคับหรือมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนและกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ศึกษาองค์ความรู้ในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจและชัดเจนทั้งทาง ด้านหลักคิด แนวทางการปฏิบัติและจุดมุ่งหมาย เพื่อนำมาเป็นแกนหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.ศึกษาและออกแบบหลักสูตรโดยการนำหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ของสาระวิชามาวิเคราะห์ และจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตามระดับช่วงชั้น
3.นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ความรู้หลักในการสร้างแนวความคิดในการ ทำงานและปฏิบัติกิจกรรมและใช้เรื่องราวเนื้อหาในกลุ่มสาระเป็นตัวเชื่อมโยง ไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม
4.วิเคราะห์ผลการดำเนินการโดยใช้กระบวนการกลุ่มและการทำงานที่มีเป้าหมาย เน้นความรับผิดชอบต่อตนเองและมีความสุขในการทำงาน
 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤษภาคม 2551 - 15 มีนาคม 2552
 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม


ครูเป็นตัวอย่างที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่มี ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความภาคภูมิใจกับการทำงาน มีความสุขกับการที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถี ชีวิตของตนเองและครอบครัว
 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข เข้าใจถึงเหตุและผลของการทำงาน มีความตระหนักรับผิดชอบในการทำงานและเรียนรู้ มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน การปฏิบัติงานทางด้านศิลปะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอื่นๆตลอดจนนำไปใช้ในวิถีชีวิตของ ตนเองได้

ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนในการถ่ายทอดแนวทางความคิดที่ทำให้บุตรหลานของ ตนเอง ได้เป็นคนดี มีความพอเพียง รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี และเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
 

เงื่อนไขความสำเร็จ

1.เป็น โรงเรียนเทิดพระเกียรติฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของสาระวิชาที่ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่นักเรียนต้องได้รับตามมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา มีความยืดหยุ่นในหลักสูตรทั้งหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา
3.ผู้ บริหารมีภาวะผู้นำ มีความมั่นคงในด้านการคิดและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยสร้างขวัญ กำลังใจ ให้องค์ความรู้ และแนะนำแนวทางในการทำงานที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ให้ความรัก สามัคคี ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความรู้ความสามารถและตามความถนัด
4.ครู ผู้สอน ได้รับความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้า ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาและได้ลงมือปฏิบัติงานจริง มีขวัญ กำลังใจที่ดีในการทำงาน มีงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ และมีความสุขกับการทำงาน
5.นัก เรียนเป็นคนดี มีความพร้อมที่จะรับข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆจากครูไปสู่การปฏิบัติและยอมรับในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเรื่องอื่นๆในการเรียนและการดำรงชีวิตต่อ ไป
 

กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

โครงการ "นักสืบสายน้ำ" อนุรักษ์ลุ่มน้ำประแส เป็นโครงการที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นโรงเรียนแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลุ่มน้ำประแส ที่ไหลผ่านชุมชนต่างๆมาถึงโรงเรียนและไหลลงสู่ทะเลที่ปากแม่น้ำประแส โครงการดังกล่าวมีการออกแบบกิจกรรมการเฝ้าระวัง โดยมีกลุ่มนักเรียนและชุมชนได้ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทั้งทางด้าน กายภาพและชีวภาพ ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน เพื่อทำเป็นตารางทางสถิติ สรุปหาค่าความเปลี่ยนแปลง และนำผลที่ได้รับนั้นไปสู่การเฝ้าระวัง วางแผนป้องกันและส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ตลอดจนการให้องค์ความรู้ในด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ บริเวณลุ่มแม่น้ำ ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ลุ่มน้ำประแส เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำประมงพื้นบ้านและใช้แหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค โดยมีการตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดแนวลุ่มน้ำที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน และขยายเครือข่ายเฝ้าระวังไปยังโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ตลอดความยาวของลุ่มน้ำประแส

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ