กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ตลาดนัดพอเพียง สู่เส้นทางเถ้าแก่น้อย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ชื่อกิจกรรม   ตลาดนัดพอเพียง สู่เส้นทางเถ้าแก่น้อย

ผู้รับผิดชอบ  นักเรียนแกนนำระดับประถมปลาย

ลักษณะกิจกรรม  โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ    เดือนมิถุนายน 2555 – มีนาคม 2556

 

วัตถุประสงค์    

         

(1)      เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(2)      เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เหลือใช้และนำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3)      เพื่อให้เพื่อนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

 

เป้าหมาย        

 นักเรียนดำรงชีวิตโดยใช้ 5 หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

ขั้นเตรียมการ  


(1)      ประชุมนักเรียนแกนนำโดยมีครูแกนนำเป็นที่ปรึกษา

(2)      กำหนดเวลา สถานที่การจัดตลาดนัดพอเพียง

(3)      ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ นักเรียนทราบ

 

ขั้นดำเนินงาน


(1)      เสนอนโยบายต่อผู้บริหาร

(2)      ประชุมคณะกรรมการนักเรียนแกนนำ

(3)      ประชุมนักเรียนแกนนำรับทราบถึงความสำคัญของการจัดการกิจกรรม

(4)      จัดเตรียมและแบ่งหน้าที่ ครู บุคลากรผู้รับผิดชอบ

(5)      เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม

(6)      จัดตารางเวลาการจัดตลาดนัดสมบัติเก่า

(7)      ติดตามการจัดกิจกรรม

(8)      ประเมินผลงาน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


(1)      ทำให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

(2)      ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของที่เหลือใช้ และนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

(3)      ทำให้นักเรียนรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ