กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการ อ่าน คิดและวิเคราะห์ และมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

­

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการ อ่าน คิดและวิเคราะห์ และมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกันกับคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการสู่สาธารณชน

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. วางแผนการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2549-2551

2. ดำเนินการพัฒนาครู บุคลากรและนักเรียนโดยการสร้างความตระหนัก / จัดอบรมและจัดทำโครงงานฯ

3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโครงงานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ปรับปรุงและพัฒนาจากปี 2549 - 2551

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระยะ 3 ปีแรก พ.ศ.2549 - 2551

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

- ครูมีความรู้ ทักษะความชัดเจนในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษาการจัดทำโครงงานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอร์เซ็นต์ และครูแกนนำยังสามารถเป็นวิทยากรให้กับสถานศึกษาต่างๆ

- นักเรียนจัดทำโครงงานโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ทุกคนครบ 8 กลุ่มสาระฯใน 1 โครงงาน ผลที่ตามมาคือนักเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะด้านความมีน้ำใจ ความสามัคคี และ ความกตัญญู

- ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงงานฯร่วมกับนักเรียน ในขณะที่ชุมชนได้รับความรู้และมีส่วนช่วยในการจัดทำโครงงาน

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

การทำกิจกรรมนี้จะสำเร็จได้ คุณธรรมที่สำคัญคือ ความสามัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ครูจะต้องดูแลนักเรียนและเสียสละเวลา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ