กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

             เดิมโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เป็นห้องสมุดขนาด 2 ห้องเรียนไม่สามารถให้บริการกับนักเรียนและชุมชนได้เพียงพอ และเคยขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต้นสังกัดก็ได้รับคำตอบให้รองบประมาณ ไปก่อน แต่การเรียนรู้ไม่อาจรั้งรอไปได้ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครู และผู้บริหาร จึงต้องหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาที่สำคัญ เบื้องต้นคือการพึ่งตนเอง ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงจัดทำ "โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติรวมใจภักดิ์ น้อมนำหลักปรัชญาฯ นำพาความรุ่งเรือง" ขึ้นมา จนกลายเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน

­

วัตถุประสงค์

    เพื่อสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียงกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองชุมชน และเป็นสัญลักษณ์ ความรักความเสียสละ ความสามัคคี ดั่งพระราชดำรัสให้คนไทยรู้รักสามัคคี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


1. โรงเรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบล ระดับอำเภอระดับจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจ ให้กระจ่าง

2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันเสียสละบริจาคทรัพย์ส่วนหนึ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ บางส่วนแจ้งขอความอนุเคราะห์จากภาคเอกชน เช่นสีทาผนัง งานลงมือก่อสร้าง
ผู้ปกครองบางส่วนร่วมแรงงานก่อสร้าง นักเรียนและครูผู้บริหาร
ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ไปด้วย

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551

 
     
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม


   ครูทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและได้แสดงออกเป็นแบบอย่างให้กับนัก เรียนและผู้ปกครองในเรื่องการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม มองเห็นการนำหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ปัญหาและสร้างความ สำเร็จให้กับองค์กร นำความสุขและภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกันและที่สำคัญโรงเรียนไม่ต้องเป็น หนี้ แต่มีที่ให้นักเรียนได้เขียนอ่าน
       

นัก เรียนทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังความรักความสามัคคี ได้เรียนรู้อันเกิดจากการปฏิบัติจริงจากการทำงานช่าง เช่นงานปูน งานทาสี การทำงานร่วมกับคนอื่น รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันและที่สำคัญได้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พอ เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละ
ทั้งแรงกายแรงใจได้ความสำเร็จ

   ผู้ปกครอง และชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และร่วมแก้ปัญหาและช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งกำลังแรงงาน กำลังทรัพย์ โดยทุกภาคส่วนได้มองเห็นความสำคัญของการสร้างปัญญาให้กับเยาวชนเป็นสำคัญ

 

เงื่อนไขความสำเร็จ


   โรงเรียนต้องสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทุกภาคส่วนทุกระดับ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน ตลอดจนการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

 


กิจกรรมเด่นอื่นๆ


1. ขยายเชื้อรากำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
2. การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ